ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Методична скарбничка

Методична робота у "Дзвіночку"

   Методична робота в ЗДО №4 "Дзвіночок" ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

      Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи.

   Керуючись Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", Базовим компонентом дошкільної освіти України, зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2018-2019 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю у 2019/2020 н.р. продуктивно працював над реалізацією таких пріоритетних завдань:

    1.     Колектив продовжував роботу щодо формування економічної грамотності дітей дошкільного  віку шляхом використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників , а також забезпечити системний, творчий підхід для інтеграції традиційних та інноваційних педагогічних технологій для формування та розвитку життєтворчої особистості дитини.

2.      Поглиблювалась робота щодо забезпечення системи організації трудової діяльності дітей як засобу соціально- фінансової та економічної освіти.

3.      Ефективно впроваджувались в роботу Летичівського ЗДО №4 «Дзвіночок» технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, що грунтуються на принципах педагогіки емпауерменту.

4.      Систематично втілювалась педагогіка партнерства шляхом тісної співпраці учасників освітнього процесу (дитина-педагог-батьки) та інших закладів освіти , установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадських організацій на принципах взаємовигідності,  добровільності, відкритості.

   На засіданні педагогічної ради №4 від 27.05.2020 р. (тема: «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками в  2019/2020 н.р») педагогічним колективом були окресленні завдання на наступний 2020/2021 н.р., такі як:

1. Поглибити роботу щодо впровадження в освітній процес ідей сталого розвитку. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: ресурсозбереження, ефективне спілкування та побудову гармонійних стосунків з оточенням.

2.  Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток творчої особистості дошкільника шляхом створення умов для своєчасного виявлення природних задатків і здібностей дитини.

3. Забезпечити ефективність освітнього процесу шляхом підвищення інформаційної компетентності та медіаграмотності  педагогів та створення єдиного інформаційного простору засобами ІКТ та технічних засобів навчання.

4.  Продовжувати втілювати педагогіку партнерства з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальних  мережах.

 Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

• підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовною і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

• педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

— методичні години;

— педагогічні ради;

— педагогічні читання;

— теоретичні семінари;

— семінари-практикуми;

Групові:

— методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

— робота творчої та ініціативної груп;

— консультації

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація.

    Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

   Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які відповідають сучасним вимогам. Адже відкриті покази колег - вихователів у своїй більшості інтегровані з використанням інноваційних технологій.

Логін: *

Пароль: *